Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Citizens' level of trust in the judicial system has increased in 2016 and reached its peak since 2001
Citizens' level of trust in the Higher Education system and in researchers stopped increasing in 2016 and remained medium-high
Citizens' level of trust in the ministry of health has not changed significantly in 2014 and remained on a medium level
Citizens' trust in the Police has increased in 2016 and is now on a medium level
Citizens' level of satisfaction with local government has decreased in 2016 and remained on a modest-medium level
Citizens' level of trust in the parliament and in political parties has decreased in 2016 and remained on a modest level

 

23. ביצועי המגזר הציבורי בישראל: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית (2018). פרופ' ערן ויגודה-גדות, ד"ר ניסים כהן, פרופ' שלמה מזרחי.

למחקר המלא לחצו כאן


22. ביצועי המגזר הציבורי בישראל: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית (2016). פרופ' ערן ויגודה-גדות, ד"ר ניסים כהן, פרופ' שלמה מזרחי

למחקר המלא לחצו כאן


21. אמון הציבור, השתתפות אזרחית והערכת ביצועים – בחינה השוואתית של שירותי בריאות וקופות חולים בישראל: ניתוח עמדות אזרחים (2015). פרופ ויגודה-גדות, דר כהן, גב' מילר-מור אטיאס, אוניברסיטת חיפה. פרופ מזרחי, אוניברסיטת בן-גוריון.

 למחקר המלא לחץ כאן 


 

20. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, דצמבר 2014, נייר עבודה מס 14ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. פרופ ערן ויגודה גדות, אוניברסיטת חיפה. פרופ שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן גוריון.

 למחקר המלא לחץ כאן 


 

19. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, דצמבר 2013, נייר עבודה מס 13. ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. פרופ ערן ויגודה גדות, אוניברסיטת חיפה. פרופ שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן גוריון.

למחקר המלא לחץ כאן


18. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, דצמבר 2012, נייר עבודה מס 12. ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. פרופ ערן ויגודה גדות, אוניברסיטת חיפה. פרופ שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן גוריון. בשיתוף עם המכללה לאיכות השלטון.

למחקר המלא לחץ כאן


17. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, דצמבר 2011, נייר עבודה מס 11. ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. פרופ ערן ויגודה גדות, אוניברסיטת חיפה. פרופ שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן גוריון. בשיתוף עם המכללה לאיכות השלטון.

למחקר המלא לחץ כאן


16. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, דצמבר 2010, נייר עבודה מס 10. ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. פרופ ערן ויגודה גדות, אוניברסיטת חיפה. פרופ שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן גוריון. בשיתוף עם המכללה לאיכות השלטון.

למחקר המלא לחץ כאן


15. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, דצמבר 2009, נייר עבודה מס 9. ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. פרופ ערן ויגודה גדות, אוניברסיטת חיפה. פרופ שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן גוריון.

למחקר המלא לחץ כאן 


14. ביצועי השלטון המקומי בישראל: ניתוח עמדות תושבים והערכת מצב לאומית (2009). ד"ר איתי בארי

זהו נייר עמדה ראשון, העוסק במעקב ודיווח אודות ביצועי השלטון המקומי בישראל. מטרתנו המרכזית הינה לזהות את עמדות הציבור כלפי שירותים וביצועים מקומיים וכלפי מדיניות השלטון המרכזי כלפי השלטון המקומי. זאת, עלמנת לפתח חשיבה עמוקה והסברים ביחס לתהליכים בשלטון המקומי ויחסיו עםהשלטון המרכזי. הדיווח מתבסס על דיווחים של מדגם מקרב תושבי ישראל הבוגרים. מדגם זה מייצג במידה רבה את המגזרים המרכזיים בחברה ואנו מאמינים כי ניתן להתבסס עליו לצורך השגת יעדי המחקר. 

למחקר המלא לחץ כאן


 13. איחוד רשויות מקומיות- לשם מה? יוני 2008, ד"ר רמי זיידאן
ממצאים ראשוניים כארבע שנים לאחר הקמת עיריית הכרמל מאיחודן של המועצות המקומיות בדלית אל כרמל ובעוספיא 

בימים האחרונים של שנת 2007, הכריז שר הפנים- השר מאיר שטרית, על תוכנית חדשה לאיחוד רשויות מקומיות בישראל. תוכנית זו הייתה אמורה להיות תוכנית משלימה לתוכנית הקודמת של איחוד רשויות שבוצעה בשנת 2003. בתוך פחות מחודשיים, ביטל שר הפנים תוכנית זו, בעקבות ההתנגדות העזה, לה זכתה התוכנית. נושא זה עולה לכותרות כאשר מחקר זה נמצא במהלך ביצועו. במחקר זה ביקשנו לבחון את הרעיון שעמד מאחורי איחוד הרשויות בישראל, כפי שמצטייר במקרה הייחודי של האיחוד שבוצע בין דלית אל כרמל לעוספיא. 

למחקר המלא לחץ כאן  


12. דוחות מחקר על חדשנות במגזר הציבורי: ישראל במבט השוואתי, פרופ' ערן ויגודה-גדות, פרופ' אביב שוהם, ד" איילה רוביו, ד"ר ניצה שוובסקי

ארגוני הבריאות והרווחה במגזר הציבורי בישראל מובילים בפרמטרים של חדשנות ארגונית. כך עולה ממחקר בינלאומי חדש שנערך באוניברסיטת חיפה עבור האיחוד האירופי ובדק ארגונים ציבוריים בתשע מדינות באירופה- בריטניה, אירלנד, הולנד, ליטואניה, סלובקיה, שבדיה, נורווגיה וספרד.
במחקר שענערך על ידי פרופ' ערן-ויגודה גדות, פרופ' אביב שהם, וד"ר אילה רוביו וד"ר ניצה שוובסקי מאוניברסיטת חיפה, נאספו 100 שאלונים מעובדים ומנהלים בארגוני בריאות ורווחה במגזר הציבורי בכל אחת מהמדינות. בנוסף, נערכו 15 ראיונות עומק עם מנהלים בכירים בארגונים אלה.
המחקר מצא שהפרמטרים שמנבאים חדשנות ארגונית הם פתיחות ( שמשקפת את נטיית הארגון לקבל רעיונות חדשים), לקיחת סיכונים, אוריינטציה עתידית ( שמשקפת את יכולתו של הארגון לצפות שינויים והתפתחויות עתידיות), יצירתיות, פרו-אקטיביות (המשקפת את נטיית הארגון לחפש הזדמנויות חדשות) ולקיחת יוזמה לעצב את הסביבה לטובת הארגון. מתוך חמישה פרמטרים אלה נמצאים הארגונים במגזר הציבורי בישראל במקום הראשון בשלושה מהם ובשניים הנותרים במקום השני. כמו כן  עולה שהארגונים הישראלים מצטיינים ביצירתיות: ציון של 4.25 מתוך חמש. במקום השני נמצאו הארגונים הסלובקים עם ממוצע של 4.21 ובמקום השלישי הארגונים הנורווגים עם 4.08 . גם באוריינטציה עתידית נמצאים הארגונים הישראלים במקום הראשון עם ממוצע של 3.93, כשאחריהם סלובקיה (3.89) ונורווגיה (3.55). הארגונים הישראלים היו במקום הראשון גם בםרו-אקטיביות: ציון ממוצע של 3.76, כשלאחר מכן מגיעים הארגונים הנורווגים (3.7)  והספרדים (3.55).  בלקיחת סיכונים אנחנו נמצאים במקום השני עם ממוצע של 3.19 לעומת 3.47 של הארגונים הסלובקים וגם בפתיחות ממוצע של 3.9 שני רק לסלובקים על ממוצע של  4.29.                                                                                                  


11. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, דצמבר 2008, נייר עבודה מס 8: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. פרופ ערן ויגודה-גדות, אוניברסיטת חיפה -  ד"ר שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן-גוריון    
    
למחקר המלא לחץ כאן


10. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, אוגוסט-ספטמבר 2007, נייר עבודה מס 7: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. פרופ ערן ויגודה-גדות, אוניברסיטת חיפה -  ד"ר שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן-גוריון    
    
למחקר המלא לחץ כאן


9. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, אוגוסט-ספטמבר 2006, נייר עבודה מס 6א: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית לאחר מלחמת לבנון השנייה.
פרופ ערן ויגודה-גדות, אוניברסיטת חיפה -  ד"ר שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן-גוריון  
     
למחקר המלא לחץ כאן 


8. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, 2006, נייר עבודה מס :6 ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. פרופ ערן ויגודה-גדות, אוניברסיטת חיפה -  ד"ר שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן-גוריון  
  
למחקר המלא לחץ כאן  


7. ביצועי המגזר הציבורי בישראל,2005, נייר עבודה מס 5: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. ד"ר ערן ויגודה-גדות ואחרים, אוניברסיטת חיפה - ד"ר שלמה מזרחי, אוניברסיטת בן-גוריון
למחקר המלא לחץ כאן 
                                                                                                  


6. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, 2004, נייר עבודה מס 4:  ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. ד"ר ערן ויגודה-גדות ואחרים, אוניברסיטת חיפה
למחקר המלא לחץ כאן


5. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, 2003, נייר עבודה מס 3.  ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. ד"ר ערן ויגודה-גדות ואחרים, אוניברסיטת חיפה
למחקר המלא לחץ כאן


4. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, 2002, נייר עבודה מס 2:  ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. ד"ר ערן ויגודה-גדות ואחרים, אוניברסיטת חיפה
למחקר המלא לחץ כאן


3. ביצועי המגזר הציבורי בישראל, 2001, נייר עבודה מס 1:  ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית. ד"ר ערן ויגודה-גדות ואחרים, אוניברסיטת חיפה
למחקר המלא לחץ כאן


Creating a range of alternative mechanisms for managing and resolving intractable land disputes involving Arabs and Jews within Israel, and trans-boundary environmental disputes between Israelis and Palestinians (2007)

ד"ר ראסם חמייסי וד"ר דבורה שמואלי, אוניברסיטת חיפה


1. התנהלות ההליכים המשפטיים: "העומס על מערכות משפט" (2007): ד"ר אמנון רייכמן, פרופ ערן ויגודה-גדות, ואחרים, אוניברסיטת חיפה
ניתוח השוואתי של 17 מדינות. במחקר השוואה של העומס בבתי המשפט בישראל לזה שבשש-עשרה מדינות מפותחות נוספות. המחקר דירג את המדינות לפי מידת העומס השיפוטי בהן, ובחן את השפעותיהם של מספר השופטים לנפש, היקף הפעילות המשפטית ושיעור ההקצאה התקציבית לבתי המשפט על רמת העומס של בתי המשפט. 
למחקר המלא לחץ כאן


events eng

Professor Paul Spicker Seminar

We are pleased to invite you to a seminar on:


The first academic debate in Israel

See highlights from the convention we had on the topic of expantion of the refineries in Haifa

contact eng

The Center for Public Management and Policy
School of Political Sciences
University of Haifa
Mt. Carmel, Haifa 3498838
Telefax: 04-8288682
E-Mail: cpmp@poli.haifa.ac.il